Algemene voorwaarden Potje Geluk

Onze algemene voorwaarden zijn conform de richtlijnen van de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

Inhoudsopgave:

Artikel   1 – Definities

Artikel   2 – De onderneming

Artikel   3 – Algemeen

Artikel   4 – Aanbiedingen/overeenkomsten

Artikel   5 – Prijzen, verzendkosten, betaling, eigendomsvoorbehoud, wanbetaling

Artikel   6 – Levering

Artikel   7 – Herroepingsrecht, retournering, garantie

Artikel   8 – Garantie

Artikel   9 – Overmacht

Artikel 10 – Diversen

Artikel 11 – Klachtenregeling

Artikel 12 – Toepasselijk recht

Artikel 13 – Bescherming van persoonsgegevens

Artikel 1: Definities 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Artikel 2. De onderneming 

2.1 De onderneming:

Potje Geluk (hierna te noemen: “Potje Geluk”)

Liesje BV

Kloosterstraat 56

6369 AE Simpelveld

KvK-nummer: 74956639

BTW-nummer:

E-mail: info@potje-geluk.nl

Artikel 3. Algemeen

3.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen, orders en overeenkomsten van Potje Geluk zijn de Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: ‘’Voorwaarden’’) van toepassing. Zowel Potje Geluk als de consument erkennen de juridische geldigheid van elektronische communicatie, zoals tevens bepaald in Europese regelgeving. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de consument geen rechten ontlenen bij toekomstige bestellingen.

3.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het plaatsen van een bestelling houdt in dat de u, de consument, akkoord gaat met de geldende Voorwaarden.

3.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

3.4 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, evenals op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

3.5 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland. 

2.6 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Potje Geluk worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Potje Geluk ingeschakelde tussenpersonen en andere derden. 

Artikel 4. Aanbiedingen / overeenkomsten

LET OP: Er gelden andere voorwaarden voor afgeprijsde, sale, producten. 

4.1 Alle aanbiedingen van Potje Geluk zijn vrijblijvend. Potje Geluk behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om prijzen te wijzigen, in het bijzonder maar niet uitsluitend wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

4.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling van de consument door Potje Geluk. Potje Geluk is gerechtigd bestellingen te weinigen dan wel bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden. Zolang Potje Geluk de bestelling niet aan de consument heeft bevestigd, is er geen overeenkomst tot stand gekomen. Indien de aanvaarding van de consument afwijkt van het aanbod van Potje Geluk, dan is Potje Geluk hieraan niet gebonden. Er is dan geen overeenkomst tot stand gekomen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, dient Potje Geluk dit mee binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

4.3 Potje Geluk behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren. Van een dergelijke weigering wordt de consument al dan niet met opgaaf van reden op de hoogte gesteld. Een eventuele reeds gedane betaling wordt in dat geval uiteraard teruggestort op de wijze waarmee de bestelling is betaald. 

4.4 Door bij ons te bestellen – via de website dan wel per e-mail – ontstaat een rechtsgeldige koopovereenkomst waarop betaling dient te volgen.

4.5 Na het plaatsen van een bestelling is het helaas niet meer mogelijk deze bestelling online te wijzigingen. Wel kun je je bestelling na ontvangst aan ons retour sturen. 

4.6 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5. Prijzen, verzendkosten, betaling, eigendomsvoorbehoud, wanbetaling

5.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro’s inclusief BTW, tenzij expliciet anders aangegeven.

5.2 Voor transport binnen Nederland, met uitzondering van Caribisch Nederland, worden verzendkosten verrekend. Voor consumenten uit andere landen dan Nederland is de bijdrage in de verzendkosten afhankelijk van het land en de hoogte van het bedrag van de bestelling. Potje Geluk behoudt zich het recht voor om dit bedrag te wijzigen en te conformeren aan de meest actuele tariefstelling voor deze diensten door PostNL of een gelijkwaardige aanbieder van pakketdiensten.

5.3 Potje Geluk werkt in beginsel door middel van vooruitbetaling (online of vooraf per bankoverschrijving). Na een bestelling ontvangt de consument een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten. Voor online betalingen worden geen extra kosten berekend. Na ontvangst van de gehele betaling verzendt Potje Geluk de bestelling van de consument. Alle artikelen blijven eigendom van Potje Geluk totdat de gehele betaling is ontvangen.

5.4 Er is sprake van wanbetaling indien 21 dagen na het sluiten van de overeenkomst het factuurbedrag niet of nog niet geheel is voldaan. De consument wordt dan schriftelijk gemaand het gehele, dan wel het resterende bedrag per omgaande te voldoen. Indien het bedrag niet binnen 14 dagen na ontvangst van de aanmaning is voldaan, is Potje Geluk gerechtigd het te vorderen bedrag vermeerderd met minimaal € 40,- te (doen) incasseren, dit overeenkomstig het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, of de overeenkomst te ontbinden.

5.5 Zowel kortlopende acties als langlopende acties zijn in geen gevallen te combineren. Artikelen gekocht in een actieperiode kunnen geen aanspraak maken op de voorwaarden van een latere actie. 

5.6 Mocht u uw aankoop gedaan hebben en de kortingscode zijn vergeten, dan is het helaas niet mogelijk om dit terug te draaien. Ditzelfde geldt voor het invoeren van een verkeerde code.

5.7  Op al uw aankopen is het gebruik van 1 kortingscode toegestaan. Het is niet mogelijk en ook niet toegestaan om meerdere kortingscodes tegelijk gebruiken bij uw bestelling.

Artikel 6. Levering

6.1 Potje Geluk verzendt alle bestellingen in principe binnen 2-5 werkdagen na ontvangst van de bestelling via PostNL (of een gelijkwaardige pakketdienst) naar het bij bestelling aangegeven afleveradres. Er wordt gestreefd naar verzending dezelfde werkdag of binnen 1 werkdag. Mochten wij hiervan om bepaalde redenen afwijken dan krijgt de consument hiervan per e-mail bericht. Mocht de consument op moment van afgifte niet thuis zijn, dan kan de consument het pakket op een PostNL in de buurt ophalen. Mocht het pakket niet binnen 3 weken worden opgehaald, dan zal het pakket door ons retour worden ontvangen. Potje Geluk zal het aankoopbedrag dan aan de consument terugstorten of het pakket opnieuw naar de consument toesturen indien dit nader overeengekomen wordt.

6.2 Als termijnen in werkdagen worden vermeld, worden hiermee alle dagen van dinsdag tot en met zaterdag bedoeld, met uitzondering van wettelijke feestdagen.

6.3 De aangegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van de overeengekomen levertijden geeft de consument niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor de consument uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.

6.4 Potje Geluk streeft ernaar de bestelling in één keer te leveren, maar kan de bestelling ook in gedeelten leveren.

6.5 Wij doen ons best om de website zo up-to-date mogelijk te houden. Echter het kan voorkomen dat er onverhoopt een artikel niet meer leverbaar is. In dat geval neemt Potje Geluk zo spoedig mogelijk contact met de consument op.

6.6 Levering vindt plaats op het moment dat het product door (of namens) u, in ontvangst genomen wordt.

Artikel 7. Herroepingsrecht, retournering, garantie

7.1 Na ontvangst door de consument van de bestelde artikelen via onze webshop of per e-mail heeft de consument een bedenktijd zoals beschreven in artikel 6.3.

7.2 Het artikel dient bij ontvangst nagekeken  te worden op eventuele fouten, onvolmaaktheden of beschadigingen. Indien dit het geval is, dienen deze binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling, door de consument per e-mail aan ons te worden gemeld. Artikelen met een fout, onvolmaaktheid of beschadiging die retour worden gezonden zonder dat er binnen 14 dagen na ontvangst door de consument een melding is gedaan van een foutje, onvolmaaktheid of beschadiging, kunnen niet worden geaccepteerd.

7.3 Indien de consument niet tevreden is over de bestelling via onze webshop of per e-mail, kan de consument binnen 14 dagen na ontvangst van het artikel/de artikelen aangeven dat hij/zij het artikel/de artikelen wenst te retourneren. We vragen echter deze retourzending zo snel mogelijk aan ons retour te zenden, wegens het feit dat onze collectie wekelijks (dikwijls meerdere keren per week) wisselt. De consument draagt de kosten voor de retourzending.

7.4 Het herroepingsrecht is niet van toepassing op wat hygiëne betreft gevoelige artikelen.

7.5 Heeft de consument de bestelde artikelen retour gestuurd, dan mag de consument deze omruilen voor een andere maat of het aankoopbedrag terugkrijgen, dit met inachtneming van het bepaalde in artikel 6.6. 

7.6 Wij zullen binnen 7 dagen na ontvangst van de geretourneerde artikelen de bank- of creditcardmaatschappij, welke gebruikt is tijdens het plaatsen van de originele bestelling, opdracht geven om het reeds betaalde bedrag  aan de consument te retourneren. 

7.7 Op basis van de wet heeft de consument recht op een deugdelijk product, dat aan de verwachtingen moet voldoen die de consument er redelijkerwijs van mag hebben. Wij zullen een eventueel probleem met de deugdelijkheid van het product zo spoedig mogelijk oplossen. Mocht de oplossing niet aan de verwachting van de consument voldoen dan kan de consument de bestelling, zonder bijkomende kosten, annuleren.

7.8 De in dit artikel bedoelde garantie en het herroepingsrecht vervalt onder andere wanneer:

 1. Het artikel gedragen en/of gewassen is (hiermee wordt niet het passen van de kleding bedoeld);
 2. Het artikel door de consument beschadigd is en/of de consument getracht heeft de schade c.q. gebrek te herstellen;
 3. De label(s) en/of toebehoren zijn verwijderd of ontbreken;
 4. De consument de gebruiksaanwijzing en/of gebruiksinstructie niet heeft opgevolgd; en/of
 5. Het artikel volgens de door de consument verstrekte specificatie(s) is vervaardigd.
 6. Het artikel gebruikerssporen bevat, zoals make-up, parfumgeuren en/of haren.
 7. Het artikel zo behandeld is, dat deze door duidelijk zichtbare redenen niet meer verkoopbaar is.

Artikel 8. Garantie

8.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn de Nederlandse wettelijk vastgestelde garantiebepalingen van toepassing. 

Artikel 9. Overmacht

9.1 Potje Geluk heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Potje Geluk gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan Potje Geluk kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 10. Diversen

10.1 Indien de consument aan Potje Geluk schriftelijk opgave doet van een adres, is Potje Geluk gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij de consument aan Potje Geluk schriftelijk opgave doet van een ander adres waarnaar de bestellingen dienen te worden gezonden.

10.2 Wanneer door Potje Geluk gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Algemene voorwaarden te eisen. De consument kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Potje Geluk deze Algemene voorwaarden soepel toepast.

10.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Algemene voorwaarden of enige andere overeenkomst met Potje Geluk in strijd is/zijn met enig toepasselijk wettelijke voorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Potje Geluk vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

10.4 Potje Geluk is bevoegd om bij de uitvoering van de bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 11. Klachtenregeling

11.1 Potje Geluk beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

11.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Potje Geluk, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

11.3 Bij Potje Geluk ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Potje Geluk binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

11.4 De consument geeft Potje Geluk ieder geval 4 weken de tijd om de klacht in onderling overleg op te lossen. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling, zoals beschreven in artikel 10.5.

11.5 Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot Potje Geluk (per telefoon of per e-mail, zie artikel 1.1).

11.6 Een klacht schort de verplichtingen van de consument niet op, tenzij Potje Geluk schriftelijk anders aangeeft.

11.7 Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Potje Geluk, zal Potje Geluk naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen, repareren, terugbetalen of een passend alternatief bieden.

Artikel 12. Toepasselijk recht

12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 13. Bescherming van persoonsgegevens.

13.1 De gegevens die nodig zijn voor de afwikkeling van uw bestelling worden opgeslagen op onze beveiligde server en in het kader van de afwikkeling van de bestelling eventueel doorgegeven aan ondernemingen die een deel van onze dienstverlening uitvoeren. Uiteraard worden al uw persoonsgegevens strikt vertrouwelijk behandeld en worden de wettelijke regels aangaande bescherming van persoonsgegevens en privacy strikt door ons in acht genomen. Potje Geluk zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. In gevallen waarin persoonsgegevens door ons aan derden worden verstrekt zijn deze derden niet gerechtigd deze gegevens voor enig ander doel te gebruiken dan het uitvoeren van hun taak. 

13.2 Daarnaast worden uw persoonsgegevens naast de hierboven beschreven gevallen gebruikt voor nieuwsbrieven en eigen reclamedoeleinden. Indien u geen prijs stelt op ongevraagde reclame van Potje Geluk (per post, telefoon of e-mail) kunt u zich te allen tijde afmelden en bezwaar maken tegen het verdergaande gebruik van uw persoonsgegevens voor commerciële doeleinden, door dit schriftelijk (e-mail) mee te delen aan Potje Geluk via info@potje-geluk.nl Daarnaast kunt u zich afmelden in de nieuwsbrief die u hebt ontvangen. 

Het auteursrecht van de website www.potje-geluk.nl wordt uitdrukkelijk voorbehouden aan Potje Geluk. Niets van deze website mag, op welke wijze dan ook, worden gekopieerd of gebruikt door derden zonder toestemming van Potje Geluk. Het auteursrecht van alle foto’s, portretten en social media uitingen is uitdrukkelijk voorbehouden en eigendom van Potje Geluk. 

Verwijzing naar het ODR platform: 

http://ec.europa.eu/consumers/odr/